Indflytning

Når man flytter ind i en almen bolig, har man en forventning om, at boligen er lige til at flytte ind i.

Medmindre boligen er nybygget, vil der have boet lejere før, og boligen vil bære præg af almindelig slitage afhængig af bebyggelsens alder. Boligerne kan desuden fremtræde meget forskellige, afhængigt af hvilket vedligeholdelsesniveau, der er valgt i bebyggelsen/afdelingen.

INDFLYTNINGSSYN

I forbindelse med indflytningen skal vi indkalde dig til et indflytningssyn og udarbejde en indflytningsrapport. I rapporten skal boligorganisationen beskrive boligens stand og notere eventuelle fejl og mangler, både dem som skal udbedres, og dem som lejeren må acceptere, men ikke skal hæfte for ved fraflytning.

FEJL- OG MANGELLISTE

Ved overtagelse af boligen får du udleveret en fejl- og mangelliste, hvor du kan opliste fejl og mangler i boligen. Du har krav på at få udbedret alvorlige fejl og mangler, som skrives på listen. Den skal afleveres til os i administrationen senest 14 dage efter indflytning. Efterfølgende vil manglen blive vurderet, om den er alvorlig nok til at den/de skal udbedres.


VEDLIGEHOLDELSESORDNING

Boligens vedligeholdelsesordning er A-ordning.

Det betyder, at du overtager boligen med istandsatte og rengjorte vægge og lofter. Mens du bor i boligen afholder du selv udgifterne til vedligeholdelse. Der er ikke vedligeholdelseskonto til boligen.

I boperioden er det lejer, der har ansvaret for og pligten til at sørge for den indvendige vedligeholdelse.

Boligselskabet skal sørge for den udvendige vedligeholdelse. Boligorganisationen skal desuden vedligeholde og foretage nødvendig udskiftning af ruder, vandhaner, elafbrydere, wc-kummer, cisterner, vaskekummer, badekar, køleskabe, komfurer, vaskemaskiner og lignende, som er installeret af boligorganisationen.

Almindeligvis aftales i lejekontrakten for tæt/lav byggeri, at lejer har pligten til at renholde og vedligeholde den til boligen tilhørende grund, have, hæk, flisearealer samt at foretage snerydning og glatføreforanstaltninger.

FORSIKRING

Afdelingen har pligt til at tegne en ejendomsforsikring. Ønsker du at forsikre møbler og andre private ejendele, inklusive dem du måtte opbevare i kælder- eller loftsrum, rådes du til at tegne en indboforsikring. Det er ikke nødvendigt at tegne glas- og kummeforsikring, da det er boligselskabets forpligtigelse.


RÅDERET

Selv om du bor til leje, har du mulighed for at udføre forbedringer og forandringer i din bolig. Har du behov eller lyst til at foretage ændringer, skal du rette henvendelse til administrationen. Administrationen kan fortælle og vejlede dig om råderetsreglerne og eventuelle særlige regler, gældende i netop din afdeling. For dine forbedringer kan du få en delvis godtgørelse, når du flytter. Godtgørelsen gælder kun regninger fra momsregistrerede firmaer. Værdien af din investering nedskrives over 10-20 år, og du får restbeløbet udbetalt, hvis du flytter.

Du har altid ret til: (med mulighed for godtgørelse)

 • At etablere, renovere eller forbedre badeværelse og køkken og flytte eller fjerne skillevægge i den forbindelse.
 • At udføre energibesparende arbejder, f.eks. efterisolering.
 • At udføre ressourcebesparende arbejder.
 • At forbedre tekniske installationer, f.eks. ventilationsanlæg.


Råderetsarbejder skal altid anmeldes. Alle udvendige arbejder skal godkendes inden igangsætning.

 

Gebyr liste pr. 01-12-2021

 • Boliggarantibevis                         kr.      900
 • Byggesagshonorar                       2%
 • Forbrugsregnskab                       kr.        75
 • Installationsret                             kr.      250
 • Kollektiv råderet                          kr.        10 pr. måned
 • Medlemsopskrivning                   kr.      300                   
 • Påkravsgebyr                              kr.      287
 • Råderetsgebyr                            kr.      500 pr. time
 • Ventelistegebyr                           kr.      300 pr. år

 

Hvis administrationen kan behandle ansøgning fra beboeren som en administrativ opgave, hvor der ikke skal ske besigtigelse eller andet, opkræves ikke gebyr.

Hvis administrationen skal besigtige eller der skal udarbejdes en byggesag, opkræves gebyr efter medgået tid, jf. oversigten.
 

Anslået timeforbrug på byggeansøgning på nedenstående eksempler:

 • Drivhus                                    4 timer      kr.   2.000
 • Carport                                    6 timer      kr.   3.000
 • Udestue                                   12 timer    kr.   6.000
 • Skur                                         6 timer      kr.   3.000
 • Overdækket terrasse               4 timer      kr.   2.000
 • Anneks                                     6 timer      kr.   3.000
 • Terrasse 30 cm over terræn    4 timer      kr.   2.000
 • Shelters                                    4 timer      kr.   2.000

 

 


TIL TOPPEN